Water Justice Fund

Project: Bangladesh, Kenia en Nepal, 2022 — 2030

Miljoenen vrouwen en meisjes worden hard getroffen door de problemen met water en sanitatie veroorzaakt door klimaatverandering. Het Water Justice Fund steunt lokale vrouwengroepen in Kenia, Nepal en Bangladesh met kleinschalige investeringen om hun positie te versterken en lokale oplossingen te realiseren.

De klimaatcrisis is een watercrisis

De gevolgen van klimaatverandering laten zich vooral voelen via water. Overstromingen, langdurige droogtes, verzilting en de aantasting van grondwaterreserves vormen een ernstige bedreiging voor de beschikbaarheid van water voor huishoudens.

Momenteel heeft 1 op de 4 mensen - oftewel 2 miljard mensen - wereldwijd geen veilig drinkwater en door klimaatverandering zal waterschaarste naar verwachting wereldwijd toenemen. 

Vrouwen en meisjes worden bijzonder hard getroffen omdat zij verantwoordelijk zijn voor de water- en voedselvoorziening. Tegelijkertijd hebben vrouwen nog steeds minder toegang tot middelen en besluitvorming dan mannen.

De hevigheid van de klimaatgevolgen voor vrouwen, in combinatie met de bestaande slechte water- en sanitaire voorzieningen, is de belangrijkste reden voor het baanbrekende initiatief van het Water Justice Fund. Het Water Justice Fund verstrekt rechtstreeks middelen aan vrouwen voor lokaalgeleide klimaatmaatregelen gericht op water en sanitatie. Het fonds legt zich er op toe om de VN-actieagenda en het SDG 6 Acceleration Framework te ondersteunen.

Belemmeringen die vrouwen ervaren bij klimaatadaptatie

Financiële kloof: minder dan 1% van de miljarden voor de aanpak van klimaatverandering is bestemd voor watervoorzieningen voor de armste gemeenschappen. Nog minder komt terecht bij vrouwen.

Praktijkkloof: vrouwen en meisjes staan buitenspel bij klimaatmaatregelen en spelen een beperkte rol in de besluitvorming. Dat belemmert hen bij het toepassen van hun adaptatiekennis in de praktijk.

Gender: slechts een derde van de klimaatprojecten houdt rekening met genderoverwegingen, wat de uitsluiting van vrouwen en andere kwetsbare groepen versterkt.

Steun voor vrouwengroepen

Om vrouwen en meisjes op gemeenschapsniveau de middelen, beslissingsbevoegdheid en autoriteit te geven om zich aan te kunnen passen aan de gevolgen van klimaatverandering, zijn er specifieke internationale en nationale financieringsmechanismen nodig.

Samen met lokale partners in Bangladesh, Kenia en Nepal heeft Simavi het Water Justice Fund opgezet, een fonds dat toegang biedt tot kleine subsidies voor gemeenschappen met waterproblemen. Het fonds ondersteunt vrouwengroepen en door vrouwen geleide organisaties.

Wil je als bedrijf investeren in wateroplossingen voor vrouwen?

Maak een afspraak met onze relatiemanager.

Het Water Justice Fund ondersteunt lokaal geleide klimaatacties. Acties die watervoorzieningen klimaatbestendiger maken, die waterbronnen beschermen of leiden tot rechtvaardigere toegang tot water, wanneer water schaars is.

Met het Water Justice Fund vergroten we de klimaatbestendigheid van gemeenschappen, versterken we de beslissingsbevoegdheid en organisatorische capaciteiten van vrouwengroepen en creëren we ruimte voor vrouwelijk leiderschap bij klimaatadaptatie.

Via methoden als ethical storytelling en Most Significant Change (MSC) creëren we mogelijkheden voor vrouwengroepen om hun verhaal te vertellen. Om hun uitdagingen en oplossingen te delen en te laten zien wat de kleinschalige investeringen uit het Water Justice Fund voor hen hebben betekend. Deze lessen zijn van cruciaal belang om de procedures voor het toekennen van subsidies te verbeteren en het beleid te beïnvloeden, zodat meer financiering terechtkomt bij vrouwen.

Groepen vrouwen en meisjes op weg helpen

Simavi werkt met het Water Justice Fund samen met partners om de besluitvorming te veranderen en middelen te verschuiven naar gemeenschappen. Middelen worden direct in handen gegeven van vrouwen en meisjes, zodat zij zelf de beslissingen nemen en handelen aan de hand van hun eigen prioriteiten en oplossingen. Op die manier daagt het Water Justice Fund actief gendernormen uit die machtsongelijkheid versterken. Het stelt vrouwen in staat om invloed uit te oefenen - op lokaal niveau en daarbuiten.

Het fonds stelt Simavi's partners in staat vrouwen- en meidengroepen te begeleiden op hun weg naar duurzame oplossingen voor watergerelateerde problemen die zij tegenkomen als gevolg van klimaatverandering. Met het Water Justice Fund proberen we zowel de capaciteit als de positie van vrouwengroepen te beïnvloeden, zodat zij worden gezien als hoofdrolspelers in de strijd voor een waterzekere en klimaatbestendige toekomst.

Een wereldwijd gezamenlijk initiatief

Het Water Justice Fund is ontwikkeld in nauwe samenwerking met partners in Nepal, Kenia en Bangladesh en in overleg met lokale gemeenschappen. We zullen blijven samenwerken om te leren van de praktijk en onze impact op het gebied van subsidies te testen en te demonstreren.

Wil je meer weten over het Water Justice Fund of partner worden? Neem contact op met Veerle Ver Loren van Themaat, directeur Partnership Development

Veerle Ver Loren van Themaat
Veerle Ver Loren van Themaat
E-mail me

Doneer aan het Water Justice Fund

En investeer daarmee in gezonde gemeenschappen.
Van elke euro die we ontvangen, gaat 85% naar ons werk voor meisjes en vrouwen.